blank

InfinitySroVN | Cap 110 | D13 Max – Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk – Max Plus +250 | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè ……

Game PC Private
InfinitySroVN | Cap 110 | D11 – Egy B | Chức Năng Trùng Sinh Nhân Vật | Giết Boss Nhặt Silk Không Cần Nạp Thẻ | Chơi Miễn Phí Giải Trí Mùa Hè ……
Trang Chủ : 103.178.235.21/
Tải Game : 103.178.235.21/?download
Discord : discord.gg/3b62jp4rrx
Facebook Page : www.facebook.com/sromienphi.xyz
Open chính thức: 18/04/2022
THÔNG TIN SERVER
– Max Level : 110
– Skill : 110
– Weapon : D11 – Map : 110
– Exp/Sp Rate: 500x
– Party Exp/SP : 550x
– Drop Item : 250x
– Gold drop : 100x
– Skill Max : 110
– Max Plus : +20 Adv+2
– Chức Năng – (Reborn) – Trùng Sinh Nhân Vật
– (1 Reborn = 10 Điểm)
– Drop Boss (25 silk – Reborn Scroll – ALL Coin – Berserker )
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC
– Max Lv 1
– 250 Point STR-INT
– Full Sét D10 +12 + Status 100%
– Full 300k Gold
– Pét Nhặt Đồ 3 Ngày
– 1000 HP
– 1000 MP
– 50 DCN

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

www.facebook.com/sromienphi.xyz/photos/pcb.105687192085064/117331470920636/?__cft__%5B0%5D=AZXPKNKmP8O21i_TEwe1PSVXFrrUfZ0vaYrRgiHYjMvPKCvCJzNW8fyLdcu3KHr_sOpVRFTe9wO_SGy70Nt5Pblz_6rZ-S3vg_Mc0bEKXQ4ZxTSkQaeG_cPcimoK2ETEjmrZqkGrU80Np-fZRJslFbRVP0pB6XTZAxZVXSb-vZaQSQ&__tn__=*bH-R

Xem thêm các bài viết tương tự