blank

Cần Thơ: Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Bản tin công nghệ 24h


DNVN – Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Công văn 544-CV/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030.

Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở TP Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số nói chung và việc ứng dụng các công nghệ số trong nông nghiệp ở Cần Thơ nói riêng đến năm 2030.

Trong thời gian qua, TP Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, chính sách về chuyển đổi số nhằm tận dụng những cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hóa đất nước.

Hiện nay, thành phố đã thực hiện được một số mô hình trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ số như: Mô hình tưới rau tự động, mô hình cấp mã vạch, mã QR-Code cho các sản phẩm nông nghiệp… Tuy nhiên, điều kiện và năng lực tiếp cận thương mại điện tử của nông dân Cần Thơ, cũng như chưa được tập huấn chuyên sâu, kiến thức về ứng dụng số hóa trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Quy mô sản xuất nông nghiệp của các nông hộ nhỏ, manh mún, phân tán. Các dự án khu nông nghiệp công nghệ cao chưa thực sự thu hút các nhà đầu tư. Việc đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng thương mại điện tử phục vụ nông nghiệp còn khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…

n

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/8/2021 của Thành ủy Cần Thơ “Về chuyển đổi số TP Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”. Trong đó, cần quan tâm các nội dung trọng tâm liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp ở TP Cần Thơ.

Đồng thời UBND TP Cần Thơ cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường chỉ đạo, phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp nói chung, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và các quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo các ngành chức năng nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình báo cáo Thường trực Thành ủy về những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo.


Hòa Minh

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm các bài viết tương tự