blank

Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá

Game Mobile Private

Ưu đãi

VIP12, GM…

Online mỗi ngày để nhận những ưu đãi hấp dẫn

Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá
Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá
Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá
Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá
Vạn Đao Chí Tôn NTBgame Việt Hoá
Phúc lợi nạp

Phản lợi nạp: 

★100-599元返50%
★600-1099元返70%
★1100-3099元返100%
★3100-5099元返140%
★5100-9999元返200%
★10000元及以上返利300%
单日累计充值金额 返利比例(周六周日)
★100-599元返70%
★600-1099元返100%
★1100-3099元返140%
★3100-5099元返200%
★5100-9999元返300%
★10000元及以上返利400%
单日累计充值金额 返利比例(春节、五一等、节假日)
★100-599元返100%
★600-1099元返140%
★1100-3099元返200%
★3100-5099元返300%
★5100-9999元返400%
★10000元及以上返利 500%

Xem thêm các bài viết tương tự