blank

Hệ số Sharpe là gì?

Mô hình CAPM là gì? CAPM – mô hình định giá tài sản vốn là mô hình cho biết mối liên hệ giữa rủi ro và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản. Trong mô hình CAPM, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng bằng với tỷ suất bằng với tính tỷ suất […]

Xem thêm...