Long An triển khai kế hoạch đầu tư phát triển thành tỉnh công nghiệp