blank

Dota AFK NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

– Tặng VIP 10 + 88.888 kc + rương vô hạn

– Tăng cấp nhận thẻ tệ, tổng nhận lên tới hơn 10.000 tệ và nhiều vật phẩm giá trị

– Thẻ trọn đời 450K: nhận ngay 128.000 KC, mỗi ngày nhận 20.000 KC

– Quỹ trưởng thành 350K: nhận KC theo cấp, tổng nhận 1.280.000 KC

– Điểm danh nhận số lượng cực lớn kim cương + thẻ tệ

Dota AFK NTBgame Việt Hóa
Dota AFK NTBgame Việt Hóa
Dota AFK NTBgame Việt Hóa
Dota AFK NTBgame Việt Hóa
Dota AFK NTBgame Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Phản lợi mốc nạp trong ngày:

★100-499元返50%
★500-999元返80%
★1000-2999元返100%
★3000-4999元返120%
★5000-9999元返150%
★10000元及以上返利200%

Xem thêm các bài viết tương tự