blank

Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa

Game Mobile Private

Ưu đãi

Tặng MAX VIP 20 + 10.000 tệ + 1.88 vạn knb + + 5.88 vạn knbk + 1000 vạn ngân phiếu + tài liệu trân quý bao

– Điểm danh hàng ngày nhận thẻ 100 tệ, online nhận sung tạp

– Quỹ trưởng thành 105K: nhận theo cấp, tổng nhận tổng 2800 tệ

– Thông thiên tháp đầu tư 310K: tổng nhận tới 2.300 tệ + rương thần binh siêu VIP

– VIP kim cương 160K: nhận ngay thẻ 90 tệ, tăng số lần các loại phó bản, miễn phí làm mới thông thiên các + thiên cơ các…..

– VIP chí tôn 660K: nhận ngay thẻ 300 tệ, 1 click xong nhiệm vụ,…

plth-1 plth-2 plth-3

Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa
Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa
Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa
Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa
Phong Lăng Thiên Hạ NTBgame Việt Hóa

Xem thêm các bài viết tương tự